هدف
هدف
 هدف

هدف از تهیه این رویه، بیان الگوئی است از چگونگی ارائه خدمات کنترل کیفی شرکت مهندسی بازرسی فنی ایمن جوش یکتا ˓ در پروژه های مختلف در قالب یک واحد کنترل کیفی ( QC . DEPARTMENT) به نحوی که شرکت مهندسی بازرسی فنی ایمن جوش یکتا با توجه به این مدرک می تواند با اعمال مدیریت کنترل کیفیت، در جهت شکل گیری، ایجاد و هدایت صحیح مقوله بازرسی و کنترل کیفی در پروژه های مختلف نقش مفیدی را ایفا نماید.