دامنه کاربردی
دامنه کاربردی
 دامنه کاربردی

این رویه برای استفاده کارفرمایان محترم در مدیریت پروژه های است که خدمات بازرسی فنی در آنها ارائه میگردد و شرکت مهندسی بازرسی فنی ایمن جوش یکتا مسئولیت انجام کلیه مراحل بازرسی فنی نظیر موارد زیر را به عهده میگیرد :
تعریف ITP & QC PLAN برای پروژه های مختلف و متنوع
چگونگی اجرا و چرخش کار (Worck Sequence)
بازرسی مواد اولیه و مواد مصرفی: (ConsumableInspectionl & Material)
تهیه Panch List
صدور مجوز ترخیص قطعات(Release Note)
تائید کلیه قطعات سازه و مستند سازی مدارک بازرسی به منظورتهیه و صدور تائیدیه نهائی
(Final Inspection Certificate)