پیش نیازها
پیش نیازها
 پیش نیازها

1- بالا بردن سطح آگاهی، از طریق جذب رضایت کارفرماها بواسطه کنترل دقیق و صحیح اجرای جوشکاری سازه ها، بدون بالا رفتن و حتی، پایین آوردن هزینه های اجرای جوشکاری ها و عدم به تاخیر انداختن عملیات ساخت و حتی، پایین آوردن مدت زمان ساخت و نصب سازه ها.


2- تعیین نرخ مناسب حق الزحمه خدمات کنترل کیفی، متناسب با حجم کار بازرسی های انجام گرفته مطابق با نرخ فهرست های موسسه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ایران .


3- ارتقاء سطح مهارت جوشکاران و اپراتورهای بخش های مختلف ساخت سازه از طریق آموزش حین کار.


4- جذب و به کارگیری نفرات کار بلد، دارای تحصیلات مربوطه و دارای گواهینامه(CERTIFICATE) بین المللی در زمینه آزمون های غیر مخرب(NDT)، بازرسی (PAINTING & COATING) و... به شرط داشتن سوابق کاری معتبر در پروژه های مختلف مطابق با بند6-7-8 آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران


5- ارتقاء سطح دانش فنی و ایجاد رقابت بین بازرسان کیفی از طریق تشکیل دپارتمان تخصصی و برگزاری آزمون های تخصصی .


6- کنترل کار بازرسان کیفی از طریق تشکیل دپارتمان تخصصی و همکاری با شرکت های ممیزی .