دپارتمانها
دپارتمانها
 دپارتمانها

همانطور که مشخص است تفکیک کلیه امور و موارد کنترل کیفی برای هر پروژه ای بنا به نیازها و موارد انتظاری از آن پروژه و نحوه چگونگی اعمال و انجام آن موارد و برنامه ریزی و مستند سازی آنها، بدون تعریف و تشکیل واحدهای مربوطه امکان پذیر نمی باشد .
به همین خاطر شرکت مهندسی بازرسی فنی ایمن جوش یکتا با تشکیل سه دپارتمان اصلی به شرح زیر و تفویض وظایف به هر کدام از آنها انجام کلیه امور کنترل کیفی را تحت نظر و اختیار قرار داد،تا به طور منظم و برنامه دار و بدون هیچ وقفه و مشکلی به صورت روتین، تمام عوامل درگیر˓ بر انجام وظایف خود واقف و ملزم باشند .


الف- دپارتمان دفتر فنی ( Technical Office Dep .)


ب- دپارتمان اجرایی (Implemenation Dep .)


ج- دپارتمان برنامه ریزی و کنترل پروژه (Planning & Control Project .)

 

الف- دپارتمان دفترفنی:

مسئولیت رسیدگی به موارد استاندارد و آیین نامه ای و طراحی مهندسی جوش، ممیزی ، تهیه QC Plan  هر پروژه و ارائه طرح بازرسی برای هر پروژه ای مطابق با استانداردASW,ASME,ASTM,API و آیین نامه ملی

در جدول شماره 1 نمونه ای از طرح بازرسی و آزمایش (ITP) مخازن تحت فشار نشان داده شده است. فعالیت های فهرست شده در ITP ابتدا توسط پیمانکار یا سازنده انجام شده و سپس جهت مراحل بازرسی و آزمایش به شرکت بازرسی و کارفرما ارائه می شود.    

حروف بکار رفته در ITP :

H- تا موقعیکه طرف ذینفع گزارش های مربوط را بازرسی و تایید نکرده است نباید کار ادامه یابد .                     

W- این مرحله باید توسط طرف ذینفع بازرسی شود. معمولا به صورت درصد مشخص می شود. ( به عنوان مثال 100%w یا 20%w)

R- در این مرحله مستندات بازرسی توسط طرف ذینفع بازبینی و تایید می شوند.

R.C - فعالیت ها توسط طرف ذینفع به صورت موردی بررسی خواهد شد.

جدول شماره 1

 

ب- دپارتمان اجرایی:

مسئولیت انجام کارهای اجرایی بازرسی، از طریق جذب و به کارگیری افراد و تعیین سطح درجه بندی بازرسان براساس توانایی های افراد مطابق با دستور آیین نامه ملی مسئولیت انجام کارهای اجرایی بازرسی، از طریق جذب و به کارگیری افراد و تعیین سطح درجه بندی بازرسان براساس توانایی های افراد مطابق با دستور آیین نامه ملی و استاندارد AWS QC.1 & AWS. B.  5-1 .

استاندارد (AWS 5.1) سطوح بازرسان جوش را به صورت زیر تعیین می کند:

1- کمک بازرس (AWI)

2- بازرس جوش (WI)

3- بازرس ارشد جوش(SWI)

در این قسمت به توانایی های بارزسان جوش مطابق با  AWS QC1و AWS5.1 اشاره می شود :

 • آماده کردن گزارش ها
 • برقراری ارتباطات موثر بصورت شفاهی و کتبی
 • فهمیدن اصول فرایندهایESW,SW,PAW, GMAW,FCAW,GTAW ,RWOFW,SAW,SMAW  و پاشش حرارتی، لحیم کاری نرم، برش دادن مکانیکی، برش دادن یا شیار زنی حرارتی، لحیم کاری سخت یا لحیم جوش
 • فهمیدن اصول آزمایش های غیرمخرب مانند VT, MT,PT,UT,ET, RT,DT دستور العمل ها و ممیزهای مربوط به کیفیت
 • فهمیدن اصول متالوژی جوشکاری
 • فهمیدن نمادها و نقشه های جوشکاری
 • تفسیر نقشه ها
 • تصدیق مطلوبیت ماده پایه
 • تصدیق مطلوبیت نحوه انبارش یا جابجایی فلزات پر کننده
 • تصدیق مطلوبیت سوابق بازرسی
 • تصدیق مطلوبیت مستند سازی
 • تصدیق سازگاری ماده پایه و فلز پر کننده
 • تصدیق مطلوبیت سوابق تایید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری
 • تصدیق مطلوبیت مشخصات دستورالعمل جوشکاری
 • تصدیق مطلوبیت دستورالعمل های آزمایش های غیر مخرب
 • تصدیق مناسب بودن تجهیزات جوشکاری
 • تصدیق مطلوبیت هندسه اتصال
 • مشاهده تایید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری
 • بازنگری و تایید دستورالعمل های جوشکاری
 • توسعه دستورالعمل های جوشکاری
 • شاهده تایید صلاحیت جوشکاری
 • تصدیق مطلوبیت تایید صلاحیت جوشکاری
 • تصدیق مسولیت سوابق تایید صلاحیت جوشکاری
 • درخواست تایید صلاحیت مجدد جوشکاری
 • تصدیق تناسب تایید صلاحیت جوشکار
 • تصدیق مطلوبیت جوشکاری محصول
 • تصدیق تایید صلاحیت های نفرات
 • انجام بازرسی های چشمی
 • تصدیق مطلوبیت دستورالعمل بازرسی
 • بازنگری مطلوبیت نتایج بازرسی
 • توسعه دستورالعمل های بازرسی چشمی (قبل، حین و پس از جوشکاری )
 • فراهم کردن طرح ریزی و زمان بندی آزمایش های غیر مخرب (قبل، حین و پس از یک پروژه)
 • بازنگری گزارش های بازرسی  چشمی
 • تصدیق اجرای روش های ارزیابی مخرب و غیر مخرب
 • ماده کردن الزامات بازرسی چشمی
 • آماده کردن الزامات آزمایش های غیر مخرب
 • گزارش دادن نتایج بررسی اختلاف نظر های بازرسی کیفیت
 • آماده کردن الزامات آزمایش های مخرب
 • تصدیق مطلوبیت الزامات ایمنی
 • توسعه دستورالعمل ها و تدابیر ایمنی
 • انجام ممیزی ها و نظارت
 • توسعه طرح های تضمین کیفیت
 • آماده کردن الزامات کنترل ماده پایه
 • آماده کردن الزامات کنترل مواد مصرفی جوشکاری
 • آماده کردن طرح های ممیزی و نظارت
 • بازنگری مطلوبیت پیشنهاد فروشنده
 • آماده سازی مشخصات پیشنهادی بازرسی جوش
 • آماده سازی مشخصات خرید
 • تعیین ظرفیت و توانایی فروشنده
 • انتخاب فروشنده
 • انجام تحلیل روند بازرسی

 

ج- دپارتمان برنامه ریزی و کنترل پروژه:

  –  برنامه ریزی

 تهیه برنامه زمان بندی جامع به منظور :

 •  میزان پیشرفت کار و تحقق تعهدات و تهیه برنامه جبرانی .
 •  تهیه برنامه ای کارگاهی جهت عملیاتی نمودن برنامه زمانی جامع .
 •  گزارش گیری از تمامی پروژه ها و ثبت و به روز رسانی اطلاعات دریافتی و آنالیز و تفسیر اطلاعات دریافتی و ارایه آن به مدیران . 

 –  کنترل پروژه

 •      الویت بندی عملیات اجرایی
 •      کنترل هزینه ها
 •     بروز رسانی برنامه و تعدیل انحرافات برنامه ای
 •      برگزاری جلسات جهت هماهنگی و پیگیری مسایل اجرایی و فنیبه منظور رفع مشکلات و موانع
 •       ایجاد هماهنگی بین واحد ها و نظارت بر نحوه عملکرد دپارتمان ها
 •       بررسی صورت وضعیت ها و تهیه کلیم های زمانی و مالی
 •        تهیه بیلان کاری ( سود ˓ زیان ˓ چشم اندازها و . . . )
 •      صدور تاییدیه ها و مستند سازی مدارک بازرسی هر پروژه .