لیست تجهیزات
لیست تجهیزات
 لیست تجهیزات

بازرسی جوش :

1 . دستگاه دوربین رادیوگرافی ( دوربین تکاپس دلتا تا سقف بارگذلری 180 کوری و دوربین گاما مت TIF تاسقف بارگذاری 120 کوری )
2. تجهیزات جانبی تست رادیو گرافی ( دزیمتر قلمی پرسنلی ˓ گایگر فردی رادیومتر محیطی و . . . )
2 . دستگاه تفسیر فیلم رادیوگرافی و تجهیزات مربوطه ( ویور و ...
. دستگاه التراسونیک دیجیتال
4. مواد و دستگاه تست ذرات مغناطیسی
5. مواد و تجهیزات تست مایعات نافذ
6. لامپ اشعه ماوراء بنفش
7 . گیج های جوشکاری
8. برسکوپ
9. آیینه و ذره بین بازرسی
10. تجهیزات کامل کنترل ابعادی ( گیج های بعد سنج ˓ ضخامت موثرسنج ˓ گرده سنج و ...

عملیات حرارتی :

1. دستگاه پس گرمایی و تجهیزات جانبی ( ترموکوپل والمنت های سرامیکی و ...

بازرسی رنگ :

1. 1 . گیج های ضخامت سنج الکترومغناطیسی و مغناطیسی
2. 2 . تجهیزا ت رطوبت سنج
3. ضخامت سنج فیلم تر و ضخامت سنج فیلم خشک
4. آیینه های بازرسی
5. دستگاه تست هالیدی
6. دستگاه های تست چسبندگی
7. تجهیزات سنجش زبری سطوح
تجهیزات مربوط به تست فشار: گیج های فشار سنج ودستگاه های و برچسب های کلر سنج و ...